Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Článek pro tisk

ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY

                                                                               „Co se má konat, tomu je třeba se učit konáním.“  J. A. KOMENSKÝ

ZŠ Kopřivnice, Štramberská je zapojena již druhým rokem s dalšími 8 partnerskými školami Moravskoslezského kraje do zajímavého projektu „Škola s místem pro všechny“, který realizuje KVIC Nový Jičín. Celý projekt  je velmi dobře organizačně zajištěn skvělým týmem manažerek pod vedením Mgr. Marie Apriasové.

Projekt se zaměřuje na podporu školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním a na vytvoření motivujícího prostředí k jejich vzdělávání. Neméně významné je rovněž zaměření projektu na rozvoj profesionální orientace žáků se sociokulturním znevýhodněním, na předcházení jejich předčasného odchodu ze systému vzdělávání.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

Podpora přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním ve školách-rozvoj návyků, schopností, sociálních dovedností a postojů potřebných pro úspěšný vstup těchto dětí do školy. Probíhají společné tvořivé dílny dětí s rodiči na nejrůznější témata, projektové dny i společné výlety             (v naší škole např. návštěva loutkového divadla Perníkovka Štramberk, výlet do ZOO Ostrava, návštěva interaktivní expozice U6 Vítkovice).

Projektové dny „Čím budu?“ – vedou k pochopení významu vzdělání, k rozvoji profesionální orientace, zahrnují osobností a sociální rozvoj žáků i praktické činnosti, které si sami vybírají (např. košíkářství, aranžérství, keramika, módní návrhář, zdravotník)

Burzy práce – na projektové dny navazují netradiční praktické burzy práce, které 1x ročně seznamují žáky se 4 vybranými povoláními představenými samotnými řemeslníky, kteří toto povolání vykonávají (např. zedník, malíř-natěrač, barman, kuchařka, kadeřnice, kosmetička, instalatér a další)nejen teoreticky, ale především praktickými aktivitami daného povolání připravenými pro samotné žáky.

V rámci těchto burz páce žáci natírali zábradlí ve škole, opravili opadanou omítku, malovali skákací panáky pro mladší spolužáky v prostorech školy, čistili odpad umyvadla ve třídě, učili se spojovat trubky, připravovali pokrmy zdravé výživy, učili se pečovat o pleť a vlasy. Burzy práce tak přispěly ke zlepšení prostředí školy samotnými žáky. Burzy práce žáky zaujaly, byly pro ně velmi motivující a většina z nich po burzách práce má již prý své povolání vybráno.

Doučování- pedagogové školy provádí individuální práci v malých skupinách se 3-4 žáky, kteří z nejrůznějších důvodů zaostávají v učivu, a tím je předcházeno jejich školní neúspěšnosti. Využívají přitom speciální metody a způsoby práce zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, slovní zásoby, matematických dovedností i konverzace v cizím jazyce.

Podpora zájmové činnosti – v rámci projektu pracuje ve škole kroužek taneční, ve kterém se žáci učí různé tance od romských přes country, hip hop i brejk a dále kroužek hudební s výukou hry na kytaru a sólový i sborový zpěv. Žáci se sociálním znevýhodněním tak mají možnost nejen rozvíjet svůj talent a nadání, ale učit se i vhodně a účelně trávit svůj volný čas.

Prezentace činnosti školy – každoročně 8. dubna při příležitosti Mezinárodního dne Romů prezentujeme výchovně vzdělávací činnost školy, výsledky zájmové činnosti a vzájemně poznáváme českou a romskou kulturu, historii, zvyky, tradice. V oblibě je i společné posezení pedagogů s rodiči, prohlídka školy a odpolední společné kulturní i sportovní workshopy pro děti se svými rodiči.

Zvyšování kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga, předávání zkušeností a příkladů dobré praxe- probíhají zajímavé semináře připravené pro pedagogy i asistenty pedagoga, které přispívají ke zvyšování jejich kompetencí s cílem využití poznaného při přímé práci s dětmi a žáky v praxi škol. Vzájemně si také předáváme zkušenosti s pedagogy zapojených škol a příklady dobré praxe např. na inspirativních hodinách v jednotlivých školách.  Inspirativní hodina JČ v 6. ročníku naší školy sklidila velký ohlas především díky ukázkám interaktivní výuky s motivačními prvky a využitím netradičních pomůcek i učebního stylu zohledňujícího potřeby sociálně znevýhodněných žáků.

Zapojení rodičů do života školy – projekt umožňuje navázání efektivní spolupráce s rodiči ihned od nástupu dětí do školy. V naší škole jsou rodiče zapojeni do činnosti přípravné třídy, do vedení zájmových kroužků, pomáhají s nácviky romských tanců a doprovází děti na hudební nástroje při pěveckých vystoupeních. Rovněž někteří rodiče představovali svá povolání při burzách práce, mnozí se účastnili projektových dnů, tvořivých dílen se svými dětmi i společného učení. Největší účast ze strany rodičů pak mají u nás ve škole akce, na kterých mohou vidět svoje děti, jak jsou šikovné při tanci, zpěvu, hudbě, sportu.

Projekt „Škola s místem pro všechny“, který se pomalu chýlí ke svému závěru, byl ojedinělý. Ojedinělý svým zaměřením, ojedinělý tím, že cíleně zahrnoval možnosti, metody a způsoby práce, které vyhovují žákům se sociálním znevýhodněním, ojedinělý tím, že veškerými aktivitami prolínala spolupráce s rodiči. Rodičům se škola otevřela a zapojila je do mnoha činností školy společně s jejich dětmi. Tím, že byly cílové aktivity pravidelně opakovány, žáci i rodiče si na ně „zvykli“ a tím se postupně a nenásilně veškeré podpůrné aktivity systematicky zařadily do výchovně vzdělávacího procesu.

Neboť jen takovou školu, ve které bude opravdové „místo pro všechny“ přijmou za svou žáci i jejich rodiče. A nám se to u nás ve škole podařilo právě i pomocí zapojení do tohoto přínosného projektu. Ještě nás čeká závěrečné vyvrcholení projektu, kterým bude festival „Náš barevný život“ v Ostravě na Černé louce. Na festivalu budou zúčastněné školy prezentovat výsledky zájmové činnosti, hudební, pěvecké, divadelní schopnosti a dovednosti žáků a přispěje také k vzájemnému setkávání, poznávání české i romské kultury a vzájemnému obohacení dětí, jejich rodičů i pedagogů škol. Už se moc těšíme nejen na festival, ale i na další podobný projekt.

 

 

Za ZŠ Kopřivnice, Štramberská

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy
 

Update cookies preferences