Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Výchovný poradce

Mgr. Sopuchová Božena

bozena.sopuchova@zsbayera.cz

Konzultační hodiny:                 pondělí:     9,00 – 9,40    středa:    12,45 – 13,15

Po telefonické domluvě : 556 502 955, 733 616 654          

                        Náplň práce výchovného poradce:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

·         ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými, výchovnými problémy

·         poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

·         zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

·         pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

·         vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky

·         metodicky pomáhá učitelům

·         poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

2. Kariérové poradenství:

·         poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

·         informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu

·         spolupracuje s třídními učiteli vycházejících žáků v dané problematice

·         organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci

·         zpracovává přehledy o přijetí žáků

·         zajišťuje akce, které jsou spojeny s touto problematikou (pro žáky 8. tříd návštěva Gemmy v Novém Jičíně, burza technických oborů v Kopřivnici…….)

3. Další metodická a informační činnost

·         předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

·         informuje rodiče o činnosti PPP, SPC a dalších poradenských službách v regionu (např. úřad práce,  SVP…)

·         poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

·         spolupracuje s metodikem prevence

4. Vedení dokumentace:

·         soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

·         vede databázi žáků s poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje

·         vede evidenci individuálních vzdělávacích plánů a spolu s ostatními pedagogy, SPC a PPP provádí vyhodnocení jejich účinnost

·         spolupracuje s vyučujícími na vyhodnocování efektivity podpůrných opatření

Update cookies preferences