Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Roční plán EVVO

 

 

PLÁN ČINNOSTI V OBLASTI EVVO – 2023/2024

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který bude v průběhu školního roku 2023/2024 realizován

1.Budeme vytvářet program ekologické a environmentální výchovy školy dle podmínek školy, dle kritérií a obsahu projektu Ekoškola (Tereza Praha) směřující k opětovné obhajobě mezinárodního titulu, dále dle schopností, možností žáků, specializace školy a zaměření školy.

2.Ve spolupráci s odborem životního prostředí města a okresu budeme ve vzájemné spolupráci organizovat akce ke Dni Země, účastnit se jich a prezentovat činnost školy

3.V součinnosti žáků a pedagogů bude prováděna péče o pěkný vzhled školy a jejího prostředí, školní zahrady a pozemku i ploch ve městě a přírodním okolí města – květinová výzdoba školy, akce ke Dni Země- čištění zeleně ve městě a okolí, osázení školní zahrady a pozemku květinami, keři, zeleninou, stromy atd.

4.Části výuky budeme přesouvat do terénu z budovy školy do projektem SFŽP nově vybudované Přírodní a výukové zahrady „U Floriánka“, do přírodního prostředí, na čerstvý vzduch, do okolí, do praxe v případě příznivého počasí ve vhodných předmětech /JČ, Prv, Vlast., Přírodopis, Pv – pěstitelské práce, Z, F, Ch, projektové dny – měření, pokusy, výzkumy, praktická cvičení / - mezipředmětové vztahy, ve zvýšené míře realizovat a zapojit se do celostátního projektu „Učíme se venku“ podporovaného i MŠMT. 

5.Budeme se zapojovat do projektů, soutěží, kampaní a akcí podporujících environmentální vědomí a vzdělávání.

6.Budeme vytvářet vlastní environmentální projekty školy.

7.Budeme nadále naplňovat a rozšiřovat vytvořený Ekokodex školy dle kritérií projektu Ekoškola, zahrneme ho v co nejvyšší míře do života školy a povedeme žáky k pochopení jeho významu a dodržování – bude zahrnovat nejen ekologické zásady, ale rozšíříme ho i o etické a vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými.

Uspořádáme ve školním roce ekologické projektové dny se zapojením celé školy do environmentálních aktivit.

8.Zapojíme se do vyhlášených sběrových soutěží „Recyklohraní“ a „Odpaďáček“. Budeme dále pravidelně třídit i další odpady – papír, sklo, tetrapakové obaly, plasty, plastové lahve, plastová víčka, organický odpad a další dle možností školy.

9.Zorganizujeme pohybově ozdravný režim, pitný režim, plavecký výcvik, tělovýchovné chvilky, kinestetický (pohybový) učební styl ve výuce, prevenci závislostí na návykových látkách, výchovu

ke zdraví a zdravému životnímu stylu (viz Minimální preventivní program a Školní preventivní strategie a vhodné projekty).

10.Budeme se snažit v co nejvyšší možné míře podílet dle možností žáků a podmínek školy na šetření energiemi ve škole (topení, voda, elektřina, materiály – viz plán činnosti v projektu Ekoškola )

11.Škola bude umožňovat a vytvářet podmínky pro odborný růst svých zaměstnanců v oblasti environmentální výchovy – odborné cyklické semináře SLUŇÁKOV Olomouc, ARPOK Olomouc, ALCEDO Vsetín, semináře Tereza Praha, kurzy KVIC Nový Jičín s ekologickou tematikou, účast pedagogů a ředitelky školy na ekologických konferencích – viz přehledy DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)

 

12.Ekologickou a environmentální výchovu a činnost bude škola v co nejvyšší míře propagovat na veřejnosti, rodičům, dětem a pedagogům ostatních škol města formou výstav z projektů, nástěnek, přehledů, fotografií, sdělovacích prostředků (tisk, televize), třídních schůzek, sponzorů, prezentace zřizovateli školy a Městu Kopřivnice. Zveřejní výsledky projektů, akcí, soutěží, akcí ke Dni Země kampaní mezi dospělými i dětmi.

 

Update cookies preferences