Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Filozofie a profilace školy

 

„Dobrý žák, dobrý učitel a dobré učení vydatně rozmnožují znalosti“      (J.A.KOMENSKÝ)

 

 

„Uč se tím, že to děláš“

 (JOHN DEWEY – zakladatel projektového vyučování)

 

Vize školy

 

Tvořivým činnostním učením rozvíjíme osobnost každého žáka a připravujeme žáky pro budoucí život ve společnosti.

 

Mise školy

 

Jsme škola, která:

 

·        na základě principů společného vzdělávání poskytuje základní vzdělání všem žákům bez rozdílu

 

·        vzdělávací program odráží potřeby a zájmy všech žáků a napomáhá rozvoji jejich osobnosti,

 

·        zajišťuje rovnost příležitostí v bezpečném prostředí,

 

·        podporuje duch partnerství mezi žáky a učiteli, rodiči a školou, komunitou a školou,

 

·        orientuje žáky na budoucí život ve společnosti a přípravu na práci,

 

·        výchovou k toleranci a respektu k odlišnostem připravuje děti na bezkonfliktní soužití v multikulturní společnosti,

 

·        kvalitní environmentální výchovou pěstuje v dětech pozitivní vztah k životnímu prostředí a jeho ochraně,

 

·        etickou výchovou skrze zkušenosti a osobní prožitek rozvíjí u dětí morální a sociální dovednosti potřebné pro život

 

 

Naši školu charakterizujeme ve školním vzdělávacím programu „Učíme se pro život“ jako:

 

Jsme „škola s místem pro všechny“ - inkluzivní

Plně respektujeme rovnost ve vzdělávání. Do školy jsou přijímáni a v ní vzděláváni, na základě principů společného vzdělávání, žáci v běžných třídách školy i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami při využívání podpůrných opatření, speciálních metod, pomůcek i postupů při výuce těchto žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou individuálně integrováni v běžných třídách nebo vzděláváni v samostatných třídách pro žáky s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení. Cílem je tedy vždy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Zapojujeme dlouhodobě i naše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do společných projektů, akcí, soutěží, do společného vzdělávání, setkávání a poznávání s ostatními žáky školy, se žáky všech typů škol města, okresu, kraje i celé republiky. A to je přece inkluze v plném slova smyslu, je to společné vzdělávání, setkávání a poznávání dětí zdravých i dětí s určitým handicapem, jen je uskutečňováno způsoby metodami a formami, které dětem v naší škole vyhovují a zažívají při nich pocit úspěchu a spokojenosti.

 

Jsme škola s prvky Montessori pedagogiky

Do výuky jsou zařazovány prvky Montessori pedagogiky, která se nám jeví velmi vhodnou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Respektuje totiž individualitu, schopnosti a možnosti každého jednotlivého žáka, osobní tempo a volbu výběru činností, jsou využívány metody objevování, experimentování, názorných a praktických činností, s využíváním netradičních pomůcek, což vše činí výuku pro žáky zajímavou a přitažlivou.

 

Jsme škola „rodinná“

Vzhledem k menšímu počtu žáků panuje ve škole i v jednotlivých třídách „rodinná“ atmosféra. Mezi žákem a pedagogem by měl existovat pocit vzájemného respektu a důvěry. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti za „svou“ školu, podílejí se na její výzdobě a údržbě. Estetické prostředí a celkové klima školy navozují pocit bezpečí a pohody. Atmosféra školy je klíčová pro naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí komunikativních, sociálních a personálních. Rodiče, pokud chtějí, mohou být plnohodnotnými účastníky veškerého dění ve škole.

 

Jsme škola komunitní – otevřená

Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění informací o naší škole směrem ven, ale i jako permanentní otevření se informacím, novým trendům, podnětům, metodám a široké spolupráci s rodiči, komunitou, veřejností, organizacemi a institucemi.

 

 

Jsme škola pro skutečný život

V souladu s názvem našeho ŠVP „Učíme se pro život“ se snažíme celým výchovně vzdělávacím procesem i životem školy maximálně rozvíjet gramotnosti žáků, propojovat teorii s praxí a využít veškeré vědomosti, dovednosti a schopnosti a dovednosti pro komplexní připravenost žáků pro život. Žáci školy se speciálními vzdělávacími potřebami, jakoukoli formou zdravotního či sociokulturního znevýhodnění, jsou vždy ve svém životě určitým způsobem znevýhodněni vůči ostatní populaci. Naším cílem je toto znevýhodnění v co největší míře eliminovat a co nejlépe připravit děti pro vstup do reálného života. Kromě přípravy na zvládání běžných i náročných životních situací je to především jejich nasměrování a motivace k dalšímu vzdělávání.

 

Jsme SVĚTOVÁ ŠKOLA - škola multikulturní, respektu a tolerance

Škola je držitelkou mezinárodního titulu SVĚTOVÁ ŠKOLA. Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je takový vztah mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem, v němž není nikdo z nich důležitější, v němž jeden respektuje druhého. Ve vzdělávacím procesu nejde pouze o vědomosti, dovednosti a výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. Nechceme dát žádný prostor agresivitě, šikaně, přetvářce, rasismu, netoleranci.

 

Jsme EKOŠKOLA – škola blízká přírodě

Škola je držitelkou mezinárodního prestižního titulu EKOŠKOLA. Naší snahou je přibližovat dětem skutečnou přírodu, její součásti a zákonitosti, objasnit jim vzájemné propojení a závislosti člověka a přírody.  Hlavním cílem je pak vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás.

Tento vztah může být východiskem k utváření ostatních klíčových postojů, vztahů a hodnotových orientací.

 

Jsme ETICKÁ ŠKOLA – škola pomáhající a spolupracující

Škola získala titul Etická škola bronzového stupně za implementaci etické výchovy do školního vzdělávacího programu a do života školy. Hlavním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu chování, vzájemné spolupráci a pomoci, toleranci, rozvoji komunikačních dovedností a schopností vyjádřit svůj vlastní názor.

 

Škola se profiluje ve stanovených oblastech, kterými je environmentální výchova, multikulturní výchova a etická výchova, i když všem ostatním výchovně vzdělávacím oblastem je věnována neméně významná a aktivní pozornost. Při své profilaci vychází především ze složení žáků, jejich zájmů, potřeb pro uplatnění v praktickém životě a převažujících aktivit školy.

Pro realizaci těchto hlavních profilací i průřezových témat jsou zavedeny ve školním vzdělávacím programu „Učíme se pro život“ samostatné předměty Ochrana životního prostředí v 8. p. r. a Multikulturní výchova v 9. p. r. Samostatný předmět Etická výchova je vyučován ve 4. - 9. ročníku od školního roku 2012/2013.

Anglický jazyk je vyučován ve ŠVP „Učíme se pro život“ (RVP ZV) od 3. ročníku.

 

Škola je úplná s 1. – 9. postupným ročníkem. Kapacita školy je 100 žáků, naplněnost se pohybuje v posledních letech již v rozmezí 95 – 100 %.

 

        

       

       

       

       

   

 

Update cookies preferences